En
منو دسترسی
0%
راه سازی

 

امور راهسازی و راهداری ( امور عمران و حفاظت راه های جنگلی )

دارای واحد های مشروحه ذیل در جنگلهای تحت پوشش شرکت می باشد :

1 –   واحد حفاظت راه حوزه یک جنگل

2 –  واحد حفاظت راه حوزه دو جنگل

3 –  واحد حفاظت راه حوزه سه جنگل

4 –  واحد حفاظت راه حوزه چهار جنگل

5 –  واحد عمران و ساختمان

اهم فعالیتها :

-  بررسی زیر ساختها و مسائل فنی مربوط به جاده ها ، حفاظت و پایش راه های موجود در عرصه های  

     جنگلی

 -  پیگیری و بررسی فنی ساختمان ها و نگهبانی های موجود در عرصه های جنگلی

 -  کارشناسی فنی مسائل مربوط به ساختمان ها و زمین های شرکت ، ماشین آلات سنگین راهسازی  

      و راهداری و جاده های موجود در عرصه های جنگلی در ارتباط با واحد های مختلف شرکت از نظر  

      حقوقی و ...

 -  تعمیر و مرمت فنی ساختمان ها

 -  محوطه سازی و مرمت فنی سایت شرکت

 -  نظارت بر عملکرد پیمانکاران ساختمانی

 

افزودن ماژول جدید